درباره ی ما

درباره شرکت

امـروزه گسـتردگی علـوم و دانش هـای بشـری بـه حـدی اسـت کـه دسـتیابی انفـرادی انسـان و سـیطره بـر همـه ی آنهـا عمـلا ممکـن نیسـت و لـذا تفکیـک شــاخه های علــوم و فنــون بــه جهــت اشــراف بــر همــه جنبه هــای آنهــا در زندگــی بشــر امــروزی نقــش بســزایی ایفــا می نمایــد.

مراجعــه بــه متخصــص و صاحبنظــر بــه جهــت انجــام مطالعــات، طراحی هــا و نیــز انجــام طرح هــای عمرانـی و پژوهشـی در همـهی عرصه هـا تحـت عنـوان کلـی خدمـات مشـاوره در متـن قوانیـن و مقـررات آورده شـده اسـت.

مرکـز مشـاوره مدیریـت مجموعـه ای از کارشناسـان و متخصصیـن بـا تجربـه هسـتند کـه جهـت انجـام خدمـات مشـاوره بـه عنـوان یکـی از سـه رکـن کارفرمـا، مشـاور و پیمانـکار در حـوزه ای ویــا حتــی در جایگاهــی بــه عنــوان پیمانــکار طرحهــای به ســازی و توســعه ، بـا فراهـم آوردن امکانـات لازم در بـه ثمـر رسـیدن اهـداف کارفرمایـان نقـش کلیــدی ایفــا می کننــد.

خدمات ما

طراحی و پیاده سازی سیستم ها

به منظور راه اندازی، مدیریت و یا توسـعه هر کسـب و کار و ا فعالیتی لازم ...

استقرار ابزارهای مدیریتی

بـه منظـور تسـهیل در امـر مدیریـت لازم اسـت بـه فراخـور موضـوع ارائـه شـده ابزارهایـی ...

استاندارد سازی

امــروزه بــا پیشــرفت روز افــزون صنایــع در عرصــه بیــن الملــل اکثــر فعالیت هــای ...

مشاوره

یکـی از عمومـی تریـن خدمـات مرکـز مشـاوره مدیریـت نویـن در مواجـه اولیـه و مسـتمر ...

کنترل

بنیادی تریــن بخــش در برنامه ریــزی و توســعه شــرکت ها لایــه کنتــرل و پیاده ســازی برنامه هــا ...

مستند سازی و مدرک دهی

یکـی از نیازهـای عمومـی صنایـع امـروز دریافـت سـطوح تخصصـی بـرای شـرکت در مناقصـات ...

نهاد سازی

بخشـی از جریـان مشـاوره مدیریـت ایجـاد و اسـتقرار نهادهایـی در سـازمان مشــتری ...

آموزش

مرکـز مشـاوره مدیریـت نویـن بـا تکیـه بـه منابـع انسـانی متخصـص خود ایــن افتخـار ...
ما چگونه کار میکنیم

موضوع فعالیت شرکت

طراحی و مدیریت سیستم های بازاریابي و فروش

شناخت بازارها ، مشتریان و قابلیت ها توسعه راهبرد بازاریابي توسعه راهبرد فروش بازاریابی و مدیریت پیشنهاد

مدیریت و توسعه عرضه محصولات و ارائه خدمات

برنامهریزي وتحصیل منابع مورد نیاز (برنامه ریزي زنجیره تأمین) برنامه ریزی و مدیریت تهیه مواد اولیه و خدمات برنامه ریزی و مدیریت تولید/ ساخت/ عرضه محصول برنامه ریزی و مدیریت ارائه خدمات به مشتري ...

تحقیق و توسعه

پژوهش در حوزه طرح کارهای عملیاتی نمونه یابی و مطالعات میدانی موضوع طراحی طرح توسعه و مدل سازی آن تدوین طرح توجیه پذیری و مدل کسب و کار آسیب شناسی و تحلیل سیستم های عملیاتی

طراحی و مدیریت سیستم های بازاریابي و فروش

شناخت بازارها ، مشتریان و قابلیت ها توسعه راهبرد بازاریابي توسعه راهبرد فروش بازاریابی و مدیریت پیشنهاد

سوالات متداول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

آخرین اخبار