فعالیت ها

طراحی و مدیریت سیستم های بازاریابي و فروش

شناخت بازارها ، مشتریان و قابلیت ها توسعه راهبرد بازاریابي توسعه راهبرد فروش بازاریابی و مدیریت پیشنهاد

مدیریت و توسعه عرضه محصولات و ارائه خدمات

برنامهریزي وتحصیل منابع مورد نیاز (برنامه ریزي زنجیره تأمین) برنامه ریزی و مدیریت تهیه مواد اولیه و خدمات برنامه ریزی و مدیریت تولید/ ساخت/ عرضه محصول برنامه ریزی و مدیریت ارائه خدمات به مشتري مدیریت تدارکات و انبارداري مدیریت خدمت، پشتیبانی عملیات و آمادگی مدیریت منبع، پشتیبانی عملیات و آمادگی توسعه و مدیریت زنجیره عرضه مدیریت ارتباط تامین کنندگان/ شرکا

تحقیق و توسعه

پژوهش در حوزه طرح کارهای عملیاتی نمونه یابی و مطالعات میدانی موضوع طراحی طرح توسعه و مدل سازی آن تدوین طرح توجیه پذیری و مدل کسب و کار آسیب شناسی و تحلیل سیستم های عملیاتی

مشاوره

یکـی از عمومـی تریـن خدمـات مرکـز مشـاوره مدیریـت نویـن در مواجـه اولیـه و مسـتمر ...

کنترل

بنیادی تریــن بخــش در برنامه ریــزی و توســعه شــرکت ها لایــه کنتــرل و پیاده ســازی برنامه هــا ...

مستند سازی و مدرک دهی

یکـی از نیازهـای عمومـی صنایـع امـروز دریافـت سـطوح تخصصـی بـرای شـرکت در مناقصـات ...

نهاد سازی

بخشـی از جریـان مشـاوره مدیریـت ایجـاد و اسـتقرار نهادهایـی در سـازمان مشــتری ...

آموزش

مرکـز مشـاوره مدیریـت نویـن بـا تکیـه بـه منابـع انسـانی متخصـص خود ایــن افتخـار ...