درباره ی ما

 

آرمانهــا و هدفهــای تعیینشــده شــرکتها در ســطح برنامه ریــزی بلندمــدت، در چهارچــوب برنامههایــی باهدفهــای کیفــی تعریــف میشــوند، هــر برنامــه در ســطح برنامهریــزی میانمــدت بهنوبــه خــود بــه طرحهایــی باهدف ً هــای غالبــا کیفــی تقســیم میشــود و آنــگاه هــر طــرح در ســطح برنامهریــزی عملیــات کوتاهمــدت یــا ســالانه، بــه چندیــن پــروژه تفکیــک میگــردد. بدیــن ترتیــب پروژههــا ســنگ بنــای آرمانهــا و اهــداف تعیین شــده ملــی را تشــکیل می دهنــد.

به بیان دیگــر، پــروژه در هــر بخــش ، لبــه تیــغ توسـعه، و در بخـش خصوصـی نیـز مهمتریـن ابـزار تأمیـن سـودآوری اسـت.پس بـا برنامهریـزی و نظـارت مسـتمر بـر پروژههـا، زمینه هـای نظـارت بـر طرحهـاو برنامههــا و ســرانجام دســتیابی بهینــه بــه هدفهــا، آرمانــهای اقتصــادی-اجتماعـی و همچنیـن اسـتفاده بهینـه از منابـع فراهـم خواهـد شـد.

1- فراهـم آوردن شـرایط و فضـای مناسـب همـکاری میـان متخصصیـن مجـرب و کارآمــد در رشــتههای مختلف علمــی، جهــت انجــام خدمــات مشــاوره تخصصــی به صــورت گروهــی.

2- انجـام پژوهشهـای علمـی و فرهنگـی در سـطح ملـی و منطقـهای در راسـتای اعتـای علمـی و فرهنگـی ایران اسـامی.

3- انجـام خدمـات مشـاورهای فنـی و مهندسـی،باکیفیت مطلـوب کارفرمایـان در ســطوح ملی منطقــهای و بین المللــی.

4- ایجـاد زیرسـاخت هـای مـورد نیـاز حـوزه هـای مدیریتـی بـه منظـور ارائـه خدمـات بهتـر و موثرتـر

5- حضــور بــه هنــگام در کنــار کارفرمایــان بــرای ارائــه خدمــات مشــاوره ای و مدیریتــی بــرای کاهــش ریسک

6- ارائـه بهتریـن مشـاوره ممکـن بـه کارفرمایـان بـر اسـاس آخریـن دسـتاوردها و تجربـه روز دنیـا در چارچـوب تحقیقـات صـورت گرفتـه

7- تمرکـز بـر شـرکت هـای متوسـط و بـزرگ بـرای کشـف مشـکات ارائـه راه حـل هـای بهینه

اعتقــاد مدیریــت و خــط مشــی مرکــز مشــاوره مدیریــت نویــن انجــام امــور محولــه بــه شــرکت بــه بهتریــن نحــو ممکــن بــا اســتفاده از علــم و فــن آوری روز و تجربــه و همبســتگی کارکنــان بــرای جلــب رضایــت متقاضیــان میباشــد کــه جهــت انجــام ایــن مهــم رعایــت مــوارد زیــر جهــت اســتواری اعتقــادات و دســتیابی بــه اهــداف شــرکت امــری ضــروری میباشــد:
1- طـرح ریـزی و پیـاده سـازی روشهـای متفـاوت انجـام کار بـا توجـه بـه نیـاز مشـتریان

2- به کارگیـری اصـول نویـن جهـت جلـب اعتمـاد کارفرمایـان و دسـتیابی بــه رضایــت بیشــتر آنــان بــا تاکیــد بــر اســتفاده از روشهــای علمــی تجربــی و اســتانداردهای فنــی و مدیریتــی

3- ایجــاد برنامــه تعریــف شــده جهــت برقــراری ارتبــاط و هماهنگــی بــا متقاضــی

4- ایجـاد زیرسـاختهای مناسـب بـرای انجـام هرچـه بهتـر امـور بـا توجـه بـه شـرایط مختلـف قراردادهـا

5- ایجـاد زمینـه مناسـب بـه منظـور بـروز خاقیتهـای فـردی و گروهـی کارکنــان جهــت بهــره وری بیشــتر بــا ارائــه آموزشهــای مــورد نیــاز و هدفمنـد کـردن امـور

6- توســعه نظــارت و مدیریــت امــور بــا تمرکــز بــر روی نتایــج عملکــرد و فرایندهــای شــرکت

مخصوص ما

چرا باید ما را انتخاب کنید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

مشاوره آنلاین

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

صرفه جویی و سرمایه گذاری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

بررسی مالی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
تیم ما

تیم حرفه ای

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

مشاوره مالی87%
مشاوره آنلاین76%
بازاریابی برند65%
سرمایه گذاری بانک79%

جواد داوودی

مدیر عامل

سحر حسنی

مدیریت