تحقیق و توسعه

پژوهش در حوزه طرح کارهای عملیاتی نمونه یابی و مطالعات میدانی موضوع 

تحقیق و توسعه

طراحی طرح توسعه و مدل سازی آن تدوین طرح توجیه پذیری و مدل کسب و کار آسیب شناسی و تحلیل سیستم های عملیاتی

آموزش و پیشرفت

برنامه‌ریزي وتحصیل منابع مورد نیاز (برنامه ریزي زنجیره تأمین)

آموزش و پیشرفت

برنامه ریزی و مدیریت تهیه مواد اولیه و خدمات برنامه ریزی و مدیریت تولید/ ساخت/ عرضه محصول برنامه ریزی و مدیریت ارائه خدمات به مشتري ...
 
 

پیاده سازی و استقرار

شناخت بازارها ، مشتریان و قابلیت ها 

پیاده سازی و استقرار

توسعه راهبرد بازاریابي توسعه راهبرد فروش بازاریابی و مدیریت پیشنهاد

درباره شرکت

امـروزه گسـتردگی علـوم و دانش هـای بشـری بـه حـدی اسـت کـه دسـتیابی انفـرادی انسـان و سـیطره بـر همـه ی آنهـا عمـلا ممکـن نیسـت و لـذا تفکیـک شــاخه های علــوم و فنــون بــه جهــت اشــراف بــر همــه جنبه هــای آنهــا در زندگــی بشــر امــروزی نقــش بســزایی ایفــا می نمایــد.

مراجعــه بــه متخصــص و صاحبنظــر بــه جهــت انجــام مطالعــات، طراحی هــا و نیــز انجــام طرح هــای عمرانـی و پژوهشـی در همـهی عرصه هـا تحـت عنـوان کلـی خدمـات مشـاوره در متـن قوانیـن و مقـررات آورده شـده اسـت.

مرکـز مشـاوره مدیریـت مجموعـه ای از کارشناسـان و متخصصیـن بـا تجربـه هسـتند کـه جهـت انجـام خدمـات مشـاوره بـه عنـوان یکـی از سـه رکـن کارفرمـا، مشـاور و پیمانـکار در حـوزه ای ویــا حتــی در جایگاهــی بــه عنــوان پیمانــکار طرحهــای به ســازی و توســعه ، بـا فراهـم آوردن امکانـات لازم در بـه ثمـر رسـیدن اهـداف کارفرمایـان نقـش کلیــدی ایفــا می کننــد.

آموزش

مرکـز مشـاوره مدیریـت نویـن بـا تکیـه بـه منابـع انسـانی متخصـص خود ایــن افتخـار ...

مستند سازی و مدرک دهی

یکـی از نیازهـای عمومـی صنایـع امـروز دریافـت سـطوح تخصصـی بـرای شـرکت در مناقصـات ...

استاندارد سازی

امــروزه بــا پیشــرفت روز افــزون صنایــع در عرصــه بیــن الملــل اکثــر فعالیت هــای ...

استقرار ابزارهای مدیریتی

بـه منظـور تسـهیل در امـر مدیریـت لازم اسـت بـه فراخـور موضـوع ارائـه شـده ابزارهایـی ...

کنترل

بنیادی تریــن بخــش در برنامه ریــزی و توســعه شــرکت ها لایــه کنتــرل و پیاده ســازی برنامه هــا ...

نهاد سازی

بخشــی از جـریـــان مشــــاوره مـدیـریـــت ایجــاد و اســتقرار نــهـادهایـــی در ســازمــــــان مشـــتـری ...

مشاوره

یکـی از عمومـی تریـن خدمـات مرکـز مشـاوره مدیریـت نویـن در مواجـه اولیـه و مسـتمر ...

طراحی و پیاده سازی سیستم ها

به منظور راه اندازی، مدیریت و یا توسـعه هر کسـب و کار و فعالیتی لازم ...

آیا در مورد خدمات ما سوال دارید؟

با ما در ارتباط باشید.

چگونه کار می کنیم

مشاوره رایگان

پژوهش

قرارداد و پرداخت

پروژه انجام شد

مهارتهای ما

آموزش
80%
عارضه یابی
87%
طرح ریزی و توسعه
68%
پیاده سازی و کنترل
78%
بهبود مستمر
92%

آیا در روند کاری شما مشکلی وجود دارد؟

ما راه حل شما هستیم!

در تماس باشید