ماموریت ما

۱- فراهـم آوردن شـرایط و فضـای مناسـب همـکاری میـان متخصصیـن مجـرب و کارآمــد در رشــتههای مختلف علمــی، جهــت انجــام خدمــات مشــاوره تخصصــی به صــورت گروهــی.

۲- انجـام پژوهشهـای علمـی و فرهنگـی در سـطح ملـی و منطقـهای در راسـتای اعتـای علمـی و فرهنگـی ایران اسـامی.

۳- انجـام خدمـات مشـاورهای فنـی و مهندسـی،باکیفیت مطلـوب کارفرمایـان در ســطوح ملی منطقــهای و بین المللــی.

۴- ایجـاد زیرسـاخت هـای مـورد نیـاز حـوزه هـای مدیریتـی بـه منظـور ارائـه خدمـات بهتـر و موثرتـر

۵- حضــور بــه هنــگام در کنــار کارفرمایــان بــرای ارائــه خدمــات مشــاوره ای و مدیریتــی بــرای کاهــش ریسک

۶- ارائـه بهتریـن مشـاوره ممکـن بـه کارفرمایـان بـر اسـاس آخریـن دسـتاوردها و تجربـه روز دنیـا در چارچـوب تحقیقـات صـورت گرفتـه

۷- تمرکـز بـر شـرکت هـای متوسـط و بـزرگ بـرای کشـف مشـکات ارائـه راه حـل هـای بهینه

خط مشی ما

اعتقــاد مدیریــت و خــط مشــی مرکــز مشــاوره مدیریــت نویــن انجــام امــور محولــه بــه شــرکت بــه بهتریــن نحــو ممکــن بــا اســتفاده از علــم و فــن آوری روز و تجربــه و همبســتگی کارکنــان بــرای جلــب رضایــت متقاضیــان میباشــد کــه جهــت انجــام ایــن مهــم رعایــت مــوارد زیــر جهــت اســتواری اعتقــادات و دســتیابی بــه اهــداف شــرکت امــری ضــروری میباشــد:


۱- طـرح ریـزی و پیـاده سـازی روشهـای متفـاوت انجـام کار بـا توجـه بـه نیـاز مشـتریان
۲- به کارگیـری اصـول نویـن جهـت جلـب اعتمـاد کارفرمایـان و دسـتیابی بــه رضایــت بیشــتر آنــان بــا تاکیــد بــر اســتفاده از روشهــای علمــی تجربــی و اســتانداردهای فنــی و مدیریتــی
۳- ایجــاد برنامــه تعریــف شــده جهــت برقــراری ارتبــاط و هماهنگــی بــا متقاضــی
۴- ایجـاد زیرسـاختهای مناسـب بـرای انجـام هرچـه بهتـر امـور بـا توجـه بـه شـرایط مختلـف قراردادهـا
۵- ایجـاد زمینـه مناسـب بـه منظـور بـروز خاقیتهـای فـردی و گروهـی کارکنــان جهــت بهــره وری بیشــتر بــا ارائــه آموزشهــای مــورد نیــاز و هدفمنـد کـردن امـور
۶- توســعه نظــارت و مدیریــت امــور بــا تمرکــز بــر روی نتایــج عملکــرد و فرایندهــای شــرکت
۷- انجام به موقع و مطلوب امور
۸- توسـعه مشـارکت فـردی و گروهـی کارکنـان بـه منظـور ارتقـا سـطح کیفــی و کمــی فعالیت هــای شــرکت 
۹- تلاش درجهت بهبود فرایند کاری به صورت مستمر 
۱۰- رعایت اصول فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه

اسـتقرار و اسـتمرار خـط مشـی شـرکت از تعهـدات مدیریـت ارشـد بـوده و مســئولیت توجیــه و تفهیــم آن بــه کارکنــان متوجــه یکایــک مدیــران و مســئولان می باشــد و همگــی تــاش خواهنــد نمــود تــا بــا به کارگیــری فرهنـگ بهبـود مـداوم نظـام تضمیـن کیفـی اسـتقرار یابـد. مدیریـت ارشـد شـرکت جهـت حصـول اطمینـان از نهادینـه شـدن خـط مشـی و تفهیـم آن بـه کارکنـان گزارشـات آمارهـا و جلسـات هماهنگـی و بازنگـری گـردش کار و میــزان درســتی آنهــا در نظــام اداری را بهطــور مســتمر و پیوســته مـرور و نتایـج حاصـل را پـس از تجزیـه و تحلیـل نهایـی به صـورت نـکات مثبـت و منفـی بـه یکایـک مدیـران مسـئولان و کارکنـان یـادآور میشـود

چشم انداز شرکت

مرکز مشاوره مدیریت نوین به پشتوانه نیروی کار خبـره بــا انگیزه کوشا با تجربه خلاق و دارای بالاترین مدارج علمی خود با اعتبار به دست آمده از فعالیتهای دقیق، موثر، کارآمد و مورد تایید کارفرمایان در چشم انداز خود مرکزی است ثروت آفرین پویا، بروز، کارآمد، دارای اعتباری ملی و بین المللی، آشنا و بهرمند از آخرین تکنولوژیهای مشاوره ای جهان ، دارای ابزارهای بومی خدمات کنترلی و اطلاعاتی برای ارائه به کارفرمایان و همکاران خود مشهور و دارای اعتبار در مجامع علمی و تجربی جهان فراهم آوردن شرایط و قضای مناسب همکاری میان متخصصین مجرب و کارآمد در رشته های مختلف ،علمی، جهت انجام خدمات مشاوره تخصصی به صورت گروهی انجام پژوهشهای علمی و فرهنگی در سطح ملی و منطقه ای در راستای اعتلای علمی و فرهنگی ایران اسلامی انجام خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی با کیفیت مطلوب کارفرمایان در سطوح ملی منطقه ای و بین المللی.

مشتری
1
سود دلار
1
بازدید کنندگان
1
مکان
1

با تیم ما آشنا شوید

آقای دکتر مصطفی مطهری نیا

آقای دکتر مصطفی مطهری نیا

مدیر کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مبین وان کیش (اوان)
 • عضو هیئت مدیره شرکت پرداخت اول کیش(جیرینگ)
 • عضو شورای ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • رئیس هیئت مدیره و توسعه دهنده مدل فروش شرکت آسان برکاران عرشیان
 • مشاور اقتصادی و توسعه مدیرعامل شرکت شهاب خودرو
 • عضو هیئت مدیره و طراحی مدل­های کسب و کار شرکت سامان بازار رضوی
 • قائم مقام مدیرعامل و معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت سینمایی نور تابان
 • مدیر عامل و طراح سیستم ها شرکت بین المللی شتابدهی صاردات
 • مشاوره توسعه و طرح کسب‌وکار شرکت نخ رزین
 • طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌ها شرکت اینترنشال مارکتینگ
 • مشاور فروش و توسعه بازاریابی شرکت بامداد تجارت ایلیا
 • طراح سیستم‌های کسب‌وکار ارزهای رمز پایه یونی کوین دبی
 • مشاور توسعه سرمایه‌گذاری ارزهای رمز پایه معاونت سرمایه‌گذاری بانک انصار
 • طراح سیستم‌های کسب‌وکار ارزهای رمز پایه شرکت توسعه سرمایه آرمان
 • طراح سیستم‌های اجرایی ویزیت ایران
 • مشاور توسعه بازار و کسب‌وکارهای مکمل داروخانه دات کام
 • مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت اکسیر پارسه آرمان
 • مشاور مدیرعامل در حوزه طراحی و توسعه کسب‌وکار اپ گردشگری اینجاب
 • طراح سیستم و کسب‌وکار- مشاور و خدمات گردشگر خارجی ایران گاید
 • مدیر توسعه بازار و مشتری زیست‌بوم مجازی درسا
 • طراحی و پیاده‌سازی توسعه کسب‌وکار آلومینیوم سمراد پیام
 • عضو و رئیس هیئت‌مدیره فروشگاه اینترنتی بانو استور
 • عضو و رئیس هیئت‌مدیره فروشگاه اینترنتی طیب فود
 • مدیر برنامه‌ریزی و تحقیق و توسعه شرکت هیئت‌رئیسه جنریت دبی
 • مشاور گردشگری شهرداری تهران
 • طراح سیستم و عضو هیئت‌مدیره آکادمی درس آپ
 • مدیرعامل مرکز مشاوره مدیریت نوین
 • مدیر پروژه باز مهندسی طرح ملی پزشک خانواده شرکت برکت تل

خانم دکتر هدی زینالی

خانم زهره جلالی

در جستجوی مشاوره؟

مشاوره حرفه ای

ایده های ارزشمند

زمان بندی عالی

بودجه دوستانه

ما فعال هستیم