مستند سازی و مدرک دهی در سازمان ها به فرآیند ثبت، نگهداری، بازیابی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فعالیت‌ها، خدمات، محصولات و پروژه‌های یک سازمان گفته می‌شود. این فرآیند به سازمان‌ها کمک می‌کند تا اطلاعات مهم را به صورت منظم، قابل دسترس و قابل اعتماد نگه دارند و در صورت نیاز به آنها مراجعه کنند. مستند سازی و مدرک دهی در سازمان ها می‌تواند به اهداف مختلفی خدمت کند، از جمله:

مستند سازی مربوط به مناقصات عبارت است از تهیه و تنظیم اسنادی که برای انجام یک مناقصه یا استعلام بها لازم است. این اسناد می توانند شامل شرایط عمومی و خصوصی قرارداد، مشخصات فنی، برآورد هزینه، فرم های پیشنهادی، نمونه های کار، گواهی ها و مجوزها و سایر مدارک مورد نیاز باشند. مستند سازی مربوط به مناقصات باید به صورت دقیق، شفاف، کامل، استاندارد، مرتبط و قطعی باشد. هدف از مستند سازی مربوط به مناقصات ارائه اطلاعات کافی و واضح به شرکت کنندگان در مناقصه و انتخاب بهترین پیشنهاد بر اساس معیارهای مشخص شده است.
مرکز مشاوره مدیریت میتواند به سازمان‌ها در امر مستند سازی و مدرک دهی در انجام مناقصات و موارد دیگر به روشهای زیر کمک کند.

اهمیت مستند سازی در مناقصات

مستند سازی و مدرک دهی برای شرکت در مناقصات می‌تواند به روش‌های مختلفی کمک کند، از جمله: