نهاد سازی را میتوان به عنوان یک فرایند تغییر فرهنگ سازمانی و توسعه مدیریت در نظر گرفت که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با محیط خارجی خود هماهنگ شوند. برای اجرای نهاددسازی در سازمان، مراحل زیر را می‌توان دنبال کرد: