کنترل فرآیندی است که اطمینان حاصل می کند که سازمان در مسیر دستیابی به اهداف خود قرار دارد. کنترل شامل جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات و اتخاذ اقدامات اصلاحی است.

کنترل در برنامه ریزی و توسعه شرکت ها نقش مهمی ایفا می کند. کنترل به سازمان ها کمک می کند تا:

مراحل کنترل: