خدمات ما

مشاوره

یکـی از عمومـی تریـن خدمـات مرکـز مشـاوره مدیریـت نویـن در مواجـه اولیـه و مسـتمر ...

مستند سازی و مدرک دهی

یکـی از نیازهـای عمومـی صنایـع امـروز دریافـت سـطوح تخصصـی بـرای شـرکت در مناقصـات ...

استاندارد سازی

امــروزه بــا پیشــرفت روز افــزون صنایــع در عرصــه بیــن الملــل اکثــر فعالیت هــای ...

استقرار ابزارهای مدیریتی

بـه منظـور تسـهیل در امـر مدیریـت لازم اسـت بـه فراخـور موضـوع ارائـه شـده ابزارهایـی ...

کنترل

بنیادی تریــن بخــش در برنامه ریــزی و توســعه شــرکت ها لایــه کنتــرل و پیاده ســازی برنامه هــا ...

نهاد سازی

بخشــی از جـریـــان مشــــاوره مـدیـریـــت ایجــاد و اســتقرار نــهـادهایـــی در ســازمــــــان مشـــتـری ...

آموزش

مرکـز مشـاوره مدیریـت نویـن بـا تکیـه بـه منابـع انسـانی متخصـص خود ایــن افتخـار ...

طراحی و پیاده سازی سیستم ها

به منظور راه اندازی، مدیریت و یا توسـعه هر کسـب و کار و فعالیتی لازم ...