خدمات ما

طراحی و پیاده سازی سیستم ها

به منظور راه اندازی، مدیریت و یا توسـعه هر کسـب و کار و ا فعالیتی لازم ...

استقرار ابزارهای مدیریتی

بـه منظـور تسـهیل در امـر مدیریـت لازم اسـت بـه فراخـور موضـوع ارائـه شـده ابزارهایـی ...

استاندارد سازی

امــروزه بــا پیشــرفت روز افــزون صنایــع در عرصــه بیــن الملــل اکثــر فعالیت هــای ...

مشاوره

یکـی از عمومـی تریـن خدمـات مرکـز مشـاوره مدیریـت نویـن در مواجـه اولیـه و مسـتمر ...

کنترل

بنیادی تریــن بخــش در برنامه ریــزی و توســعه شــرکت ها لایــه کنتــرل و پیاده ســازی برنامه هــا ...

مستند سازی و مدرک دهی

یکـی از نیازهـای عمومـی صنایـع امـروز دریافـت سـطوح تخصصـی بـرای شـرکت در مناقصـات ...

نهاد سازی

بخشـی از جریـان مشـاوره مدیریـت ایجـاد و اسـتقرار نهادهایـی در سـازمان مشــتری ...

آموزش

مرکـز مشـاوره مدیریـت نویـن بـا تکیـه بـه منابـع انسـانی متخصـص خود ایــن افتخـار ...